Положення про конкурс "Електронне портфоліо обдарованих дітей ЦПО ім. О.Разумкова"

Положення про конкурс
 •                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         Директор ЦПО 

                                                                   ім. О.Разумкова  (підпис існує) О.В.Боровська     
  ПОЛОЖЕННЯ

  про конкурс

  «ПОРТФОЛІО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ЦПО ІМ. О.РАЗУМКОВА»

   

        Ключовою позицією сучасної позашкільної освіти є не просто сприяння опануванню дитиною переліком знань і навичок, а в першу чергу сприяння її становленню як творчої особистості, розвитку її життєвої компетентності. 

  Важливою частиною освітнього процесу, в основу якого покладено компетентнісний підхід, є створення портфоліо.

  Портфоліо (з франц.) – 1) «папка з документами», досьє - зібрання досягнень; 2) робоча файлова папка, яка містить різноманітну інформацію про набутий досвід та досягнення учня.

  Портфоліо (у широкому розумінні цього слова) – це:

  -форма представлення індивідуальної спрямованості досягнень учня, яка відповідає завданням до профільної підготовки, а в подальшому профільного навчання;

  - спосіб фіксації, накопичення та оцінювання індивідуальних досягнень учнів у навчальній, творчій, науково-дослідницькій, громадській діяльності;

  - засіб розвитку партнерських відносин між учнем і педагогом:

  - форма моніторингу розвитку учня.

   

  1. Загальні положення

  1.1 Це Положення визначає порядок проведення конкурсу портфоліо обдарованої дитини в електронному інформаційно-освітньому середовищі Центру позашкільної  освіти імені Олександра Разумкова (далі – ЦПО ім. О.Разумкова) та затверджується наказом. 

  1.2. Термін дії цього Положення – 5 років

   

  2.1.  Мета:

  - представлення звіту про досягнення гуртківців в різних сферах діяльності,

   - відстеження індивідуального прогресу вихованців,

  -  демонстрування вмінь використовувати набуті знання на практиці, 

  -  використання портфоліо як індивідуальної освітньої траєкторії обдарованих дітей

  2.2. Завдання:

  •  сприяти розвитку індивідуальності вихованців гуртка;
  • стимулювати творчість дітей,  а саме: творчі здібності, уміння розв’язувати нестандартні задачі, ставити проблеми, створювати оригінальні ідеї, проводити дослідження;
  • заохочувати їх активність та самостійність;
  • розширювати можливості навчання і самонавчання, виховання і самовиховання;
  • стимулювати дітей до самооцінювання;
  • формувати вміння вчитися (ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну діяльність);
  • сприяти підвищенню престижу і статусу дитини у дитячому колективі.
  1. Учасники конкурсу 

  3.1. Учасниками конкурсу є обдаровані діти – вихованці гуртків ЦПО ім. О.  Разумкова

  1. Порядок і терміни проведення:

  4.1. Конкурс проводиться щорічно у межах Фестивалю обдарованих дітей ЦПО ім. О.Разумкова

  4.2. Керівники гуртків доводять до вихованців та батьків інформацію про умови проведення конкурсу, забезпечують педагогічну та інформаційну підтримку. 

  4.3. Для участі у конкурсі вихованці гуртків створюють електронне Портфоліо та подають на розгляд журі.

  4.4. Конкурс проводиться в два етапи:

  - перший – заочне оцінювання електронних Портфоліо учасників конкурсу членами журі;

  - другий – оцінювання презентації-захисту Портфоліо. 

  4.5. Портфоліо учасників Конкурсу розміщуються на сайті закладу

  4.6. Терміни проведення конкурсу  електронного портфоліо визначається наказом директора по закладу.

   

  1. Структура і зміст електронного портфоліо

  5.1. Електронне портфоліо складається з наступних розділів:

  Структура портфоліо вихованця закладу позашкільної освіти передбачає наявність титульного аркуша і 4 розділів.

   Титульний аркуш:

  -Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова.

  - назва гуртка; 

  - П.І.Б. гуртківця ( фото)                                    

  Розділ 1. Мій портрет (автобіографія, цілі,мрії)

  Розділ 2. Позашкільна творчість (містить комплект творчих робіт, дослідницьких, проектні роботи учня; інформацію про участь у наукових конференціях, виставках, олімпіадах, семінарах, круглих столах,  форумах, концертні виступи, власні постановки). Розділ містить робочі матеріали, фото та відеоматеріали.

  Розділ 3. Мої мрії, хоббі

  Розділ 4. Портфоліо досягнень (нагороди)

  Розділ 5. Відгуки ( висновки про якість виконаних робіт, відгуки, резюме з оцінкою власних навчальних, творчих досягнень, рекомендаційні листи від батьків, педагогів).

  Кількість розділів і рубрик у них, а також тематика визначаються в кожному конкретному випадку індивідуально. 

  5.2. Електронне портфоліо може містити:

  - копії дипломів, грамот, свідоцтв, сертифікатів, посвідчень, які підтверджують індивідуальні досягнення в навчальній діяльності (дипломи про участь в олімпіадах та конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках, майстер-класах, турнірах в науково-дослідній діяльності;

  - сканкопіі дослідних, проектних робіт, доповідей на науково-практичних конференціях, електронні варіанти статей або друкованих видань;

  -  відгуки про досягнення гуртківців в науково-дослідній діяльності, конференціях.

  5.3 Принципи формування портфоліо:

   

  • Відкритість (інформація доступна для всіх освітнього процесу);
  • Багатоаспектність (показані різні напрямки діяльності дитини).
  • Зміст портфоліо визначається самим вихованцем  згідно з метою, яку він ставить.

   

   5.4 Оформлення портфоліо

  Портфоліо формується самим гуртківцем відповідно до розробленої

  структури в закладі.

         Вихованець має право включати до портфоліо додаткові розділи, матеріали, елементи оформлення такі, які відображають його індивідуальність.

  5.5 Вимоги до Електронного портфоліо:

  -  обсяг презентацій 10- 20 слайдів. Презентації повинні бути створені в додатку PowerPoint, онлайн-платформі, відеоредакторі.

  5.5 Електронні портфоліо гуртківців зберігатися у методичному кабінеті ЦПО ім. О.Разумкова та на електронних ресурсах (сайт, ютуб канал). Після завершення навчання портфоліо залишається в архіві закладу.  

   

  1. Критерії оцінки презентації портфоліо:
  • самостійність;
  • здатність дитини конструювати свою діяльність від постановки проблеми до одержання бажаного результату;
  • власна позиція стосовно представлення роботи;
  • оригінальність представлення матеріалів
  • логіка змісту;
  • креативність, власний індивідуальний творчий почерк;
  • повнота розкриття індивідуальності дитини.

  Максимальна оцінка за кожним критерієм – 5 балів. 

   

  1. Склад і регламент роботи журі

  7.1. Склад журі формується з числа педагогів і членів батьківського комітету в кількості  5  чоловік. 

  7.2. У своїй роботі журі керується цим Положенням. 

   

  1. Нагородження переможців

  8.1. Визначаються переможці, які посіли 1, 2 і 3 місце 

  8.2. Оголошення підсумків та нагородження учасників проводиться  на заключному заході Фестивального тижня обдарованих дітей.

  ПІДСУМКИ конкурсу "Електронне портфоліо обдарованих дітей ЦПО ім. О.Разумкова"


Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти