Положення про Електронне портфоліо гуртка

Положення про Електронне портфоліо гуртка
 • Затверджую

                                                                 

                                                                 Директор

  ЦПО ім. О.Разумкова              О.В.Боровська

   

  Положення про

  ЕЛЕКТРОННЕ  ПОРТФОЛІО  ГУРТКА

  Центру позашкільної освіти

  імені Олександра Разумкова

   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1.Дане Положення встановлює загальні правила оформлення та подання Електронного портфоліо гуртка в електронному інформаційно-освітньому середовищі Центру позашкільної  освіти імені Олександра Разумкова (далі – ЦПО ім. О.Разумкова).

  1.2. Дане Положення розроблено відповідно до вимог і рекомендацій таких нормативно-правових документів: Закон україни «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017; Закон України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393); Указ Президента «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

   1.3. Електронне портфоліо дозволяє враховувати  результати, які досягнули гуртківці в різноманітних видах діяльності: навчальної, наукової, творчої, соціальної, комунікативної, простежити індивідуальну траєкторію на всіх етапах навчання у гуртку. Електронне портфоліо є важливим елементом практикозорієнтованого підходу до організації освітньої діяльності.

  1.4. Електронне портфоліо впроваджується з метою індивідуалізації та диференціації процесу навчання, його прозорості для гуртківців, перевірки освоєння загальнокультурних і професійних компетенцій, формування мотивації на досягнення певних результатів в освоєнні навчальної програми.

  1.5. Електронне портфоліо є ефективним засобом моніторингу досягнень вихованців та гуртка вцілому.

  1.6. Формування Електронного портфоліо гуртка здійснюють протягом всього періоду навчання.

  1.7. Керівник гуртка зобов'язаний регулярно оновлювати Електронне портфоліо під час навчання, вносити в нього інформацію, яка відображатиме актуальні вміння, навички та напрацювання компетенцій на кожному етапі навчання і розвитку.

  1.8. Електронне портфоліо є обов'язковим для кожного гуртка ЦПО ім. О.Разумова. Воно є електронним і публікується на сайті: cpo.in.ua. Доступ до редагування Електронного портфоліо має тільки керівник гуртка (автор).

  1.9. Оновлення Електронного портфоліо здійснюється на регулярній основі 2 рази на рік по закінченню кожного навчального семестру.

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО

  2.1. Основна мета Електронного портфоліо - аналіз і представлення значущих результатів та системи роботи кожного гуртківця та гуртка вцілому.

  2.2 Електронне портфоліо дозволяє вирішити такі завдання та функції:

  -  простежити індивідуальне зростання вихованців гуртка, яке було досягнуте в процесі отримання позашкільної освіти;

  -  підтримувати і стимулювати мотивацію учнів, сприяти створенню ситуації успіху;

  - заохочувати активність і самостійність вихованців, розширювати можливості навчання та самонавчання;

  - розвивати вміння рефлексивної та оціночної (самооціночної) діяльності;

  - формувати вміння ставити цілі, планувати і організовувати

  власну діяльність;

  -  сприяти індивідуалізації (персоналізації) освіти;

  - розвивати нову форму роботи з батьками;

  - закладати додаткові передумови і можливості для успішної

  соціалізації  вихованців, іміджу, реклами гуртка та закладу.

   

  1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО

  3.1. Електронне портфоліо складається з наступних розділів:

  1. Титульний слайд  (Додаток А).
  2. Навчальна діяльність (гурткові заняття) (Додаток Б).
  3. Науково - дослідна діяльність, майстер-класи, виставки (Додаток В).
  4. Конкурси, змагання, результативність. (Додаток Г).
  5. Виховна робота, масові заходи (екскурсії, акції, волонтерська робота) (Додаток Д).
  6. Інтеграція (обмін досвідом) (Додаток Е).

   

  3.2. Електронне портфоліо може містити:

  - копії дипломів, грамот, свідоцтв, сертифікатів, посвідчень, які підтверджують індивідуальні досягнення в навчальній діяльності (дипломи про участь в олімпіадах та конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках, майстер-класах, турнірах в науково-дослідній діяльності;

  - сканкопіі дослідних, проектних робіт, доповідей на науково-практичних конференціях, електронні варіанти статей або друкованих видань;

  -  відгуки про досягнення гуртківців в науково-дослідній діяльності, конференціях.

   

  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОРТФОЛІО

  4.1. Формування Електронного портфоліо здійснюється самостійно. Контроль за достовірністю інформації та оформленням здійснює керівник гуртка.

  4.2 Вимоги до Електронного портфоліо:

  - текст подається в  редакторі Times New Roman, розмір 14-16 пт, міжрядковий інтервал 1, 15-1,5, вирівнювання по ширині;

  - документи, що містять підписи та печатки, скануються в форматі JPG або PDF в кольорі, розмір не повинен перевищувати 300-400 Кб;

  - розмір фотозображення не повинен перевищувати 300-400 Кб, дозвіл 1024 * 768У;

  -  обсяг презентацій 20-30 слайдів. Презентації повинні бути створені в додатку PowerPoint або  на онлайн-платформі.

  4.3 Електронне портфоліо учня зберігатися в методичному кабінеті ЦПО ім. О.Разумкова та на електронних ресурсах (сайт, ютуб канал). Після завершення навчання портфоліо залишається в архіві закладу.  

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  5.1. Відповідальними особами за формування Електронного портфоліо є керівник гуртка.

  5.2. Керівник гуртка несе персональну відповідальність за формування Електронного портфоліо: збір, систематизацію, якість і достовірність представлених матеріалів.

  5.3.Електронне портфоліо формується на підставі згоди батьків вихованців гуртка на розміщення персональної інформації  (фото) на сайті закладу.

  5.4. Керівник гуртка відстежує і оцінює динаміку індивідуального розвитку гуртківців;

  5.5. Контроль за своєчасним якісним заповненням та внесенням інформації здійснює керівник гуртка, методист.

  5.6. Методист:

  -  надає інформаційно-консультаційну підтримку керівнику гуртка по формуванню Електронного портфоліо;

  - здійснює контроль за заповненням та достовірністю інформації, що розміщується;

  -  проводить експертизу результатів навчання, виховання та наукової діяльності дітей.

  5.7. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ:

  -  забезпечує безперебійне функціонування бази в електронному інформаційно-освітньому середовищі (далі - ЕІОС);

  - формує електронну базу ПГ (назва гуртка, кількісний склад (дітей/груп), навчальний рік створення портфоліо)

  - забезпечує захист персональних даних від несанкціонованого доступу і безперебійність роботи системи зберігання даних, розміщених в Електронному портфоліо;

  -  розробляє інтерфейс профілю гуртка;

  - контролює заповнення і своєчасну актуалізацію навчальної, науково-дослідної діяльності, виховної роботи.

  1. Заключні положення

  6.1. Це Положення вводиться в дію наказом директора Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, зміни і доповнення до цього Положення вводяться при зміні чинного законодавства і в міру функціонування та розвитку  освітнього процесу, інформаційно-освітніх технологій.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти